CPC Committee

MA JI

Secretary of the CPC Committee

JIANG YUNTAO

Deputy Secretary of the CPC Committee

CHEN DAFEI

Deputy Secretary of the CPC Committee and Secretary of the Commission for Discipline Inspectio

WANG ZHI GANG

CPC Committee member

ZHANG DE SHEN

CPC Committee member

LI XIUFENG

CPC Committee member

ZHU XINGGONG

CPC Committee member
Ninth board of directors

MA JI

Chairman

CHENG SONG BIN

Independent director

MAO ZHI HONG

Independent director

ZHANG HUI

Independent director

AN JING XIANG

Independent director

JIANG YUN TAO

Director

WANG ZHI GANG

Director

WU GUO PING

Director
Ninth board of supervisors

XIE BING

Chairman of the supervisory board

ZHAO SHU PING

Supervisor

LI SHU

Employee supervisor
Executive management team

JIANG YUNTAO

Deputy Secretary of the CPC Committee and General manager

CHEN DAFEI

Deputy Secretary of the CPC Committee and Secretary of the Commission for Discipline Inspection

YE PENG

Deputy executive general manager

WANG ZHI GANG

Deputy general manager

LI XIU FENG

Deputy general manager

ZHU XING GONG

Chief financial officer

ZHANG DE SHEN

Secretary of the board and General counsel